Fiscale kalender

15.01.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in december 2017 (of het saldo) betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen.

Het saldo van de BV ingehouden tijdens het 4de kwartaal 2017, na aftrek van het voorschot van december, betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 38 390 EUR aan BV moeten betalen

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

22.01.2018 - Btw

Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van december. Vergeet niet het in december gestorte voorschot af te trekken.

Kwartaalaangevers: aangifte en betaling van het saldo verschuldigd volgens deze aangifte.

Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen.

Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum PR BE22 6792 0030 0047

Btw-ontvangsten in Brussel

Indiening van de inventaris in twee exemplaren van de goederen en diensten in voorraad op het tijdstip van de overgang van de gewone regeling naar de landbouwregeling indien de wijziging heeft plaatsgehad op 1 januari 2018 (de 20e omwille van de datum van betaling - binnen de maand, volgens art. 11 § 2 KB nr. 22; zie Aanschr. nr. 5/1979 voor een mogelijke verlenging van de termijn).

Administratieve inlichtingen: Lokale btw-controle

Betaling van de btw die werd afgetrokken op deze goederen in voorraad, door een inschrijving in rooster 61 van de periodieke btw-aangifte die uiterlijk op 20 januari moet worden ingediend. Mogelijkheid om een bijkomende termijn tot 31 maart aan te vragen wat de indiening van deze inventaris betreft (Aanschr. nr. 5/1979) en tot 20 april wat de betaling betreft.

- Indienen

a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 4de kwartaal 2017 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);

b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 4de kwartaal 2017 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 30/2003).

Belasting over de inventaris bij overgang van de normale regeling of van de vrijstellingsregeling naar de forfaitaire regeling, ten belope van één vierde bij het verstrijken van elk kalenderkwartaal van het jaar 2017 - overgang naar de forfaitaire regeling in 2016 - geen forfaitaire inventaris opgesteld op 1 januari 2017 - Belasting van het 4e kwartaal van 2017 (art. 92 KB nr. 2).

- Creditsaldo (maandelijkse en kwartaalaangifte)

Als uit de periodieke btw-aangifte van het 4e kwartaal 2017 of van de maand december 2017 een aftrekoverschot blijkt (creditsaldo) van 245 EUR of meer : terugbetaling vragen door het betrokken vak van de aangifte aan te kruisen.

Kruist de belastingplichtige het vak niet aan, dan wordt het creditsaldo overgedragen naar de volgende aangifteperiode (art. 47 WBTW en art. 81 KB nr. 4).

22.01.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

22.01.2018 -

31.01.2018 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 4de kwartaal.

Saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 4e kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.

Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de sector

31.01.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de ondernemingsraad houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.01.2018 - Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

Lijst van alle vennoten neerleggen (art. 373 W.Venn.).

Administratieve inlichtingen: Griffie van de rechtbank van koophandel

31.01.2018 - Ven. B. - Landbouwvennootschappen

Landbouwvennootschappen die hun boekhouding per kalenderjaar voeren (art. 12 tot 16 KB/WIB1992):

optie om aan de vennootschapsbelasting onderworpen te zijn;

een einde stellen aan de optie (na verstrijken driejarige cyclus).

31.01.2018 - Taks op aanplakking

De jaarlijkse belasting is invorderbaar de 2de januari van elk jaar. Betaling uiterlijk op 31 januari (art. 197 W. Diverse rechten en Taksen)

Administratieve inlichtingen: Inningscentrum - diverse taksen, 1030 Brussel, BE64 6792 0022 2952

31.01.2018 - Btw

Bedrijfsgroeperingen die geraadpleegd wensen te worden voor het vaststellen van de forfaitaire grondslagen van aanslag : indiening, vóór 1 februari, aan de administratie van gedetailleerde en becijferde elementen die hiervoor nodig zijn.

Administratieve inlichtingen: Centrale Diensten van de AOIF - sector btw

Terugkeer naar de voor de landbouwondernemers geldende bijzondere regeling, op 1 januari (art. 9 2e lid KB nr. 22).

Indiening van een inventaris van de niet-gebruikte goederen en diensten en van de nog bruikbare bedrijfsmiddelen die voor herziening in aanmerking komen, met het oog op de terugstorting van de btw (2 exemplaren).

Overgang naar de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen op 1 januari (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19):

Indiening van een inventaris van de goederen in voorraad en van een staat van de nog bruikbare bedrijfsmiddelen, met het oog op de terugstorting van de btw (2 exemplaren) (art. 3, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).

Administratieve inlichtingen: Plaatselijk btw-controlekantoor

31.01.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken

31.01.2018 -

05.02.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het eerste voorschot voor het 1e kwartaal storten gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 1e kwartaal 2017.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.02.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

09.02.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over januari indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15.02.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in januari betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.02.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van januari.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en -kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): indien de periodieke btw-aangifte voor de maand januari 2018 afsluit met een teruggaafsaldo van 245 EUR of meer, kan de belastingplichtige die de voorwaarden vervult van artikel 81, § 2, 3° KB nr. 4 en die houder is van een door de administratie verleende machtiging, de maandelijkse terugbetaling van dat krediet aanvragen (o.a. exporteurs, internationale vervoerders, bouwsector).

20.02.2018 - N.B.

Niet vergeten het vakje «Aanvraag om terugbetaling» aan te kruisen in vak I van de periodieke btw-aangifte.

20.02.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

28.02.2018 - Loonadministratie

Overhandiging aan het personeel van het dubbel van de individuele rekening van het vorige kalenderjaar.

Administratieve inlichtingen: Personeel

Indienen van de samenvattende opgaven 325.10 en 20 en van de individuele fiches 281.10 en 20.

Administratieve inlichtingen: Via Belcotax on Web

Afgifte van het dubbel van de fiches 281 aan de personeelsleden.

Administratieve inlichtingen: Personeel

28.02.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de ondernemingsraad houden.

Administratieve inlichtingen: Personeel

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

Jaarverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen (in alle ondernemingen).

Administratieve inlichtingen: Dienst IDPB

28.02.2018 - Schuldenaren van lijfrenten

Vennootschappen of rechtspersonen die lijfrenten of tijdelijke renten betalen waarvan een gedeelte als roerende inkomsten aangemerkt wordt: individuele fiches 281.40 en samenvattende opgaven 325.40 indienen.

Administratieve inlichtingen: Overmaken aan één van de persagentschappen

28.02.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

28.02.2018 - Voorafbetalingen (*)

Aanvraag tot wijziging van de bestemming van de voorafbetalingen (terugbetaling, overdracht naar volgend aanslagjaar, overdracht naar een andere rekening bij een materiële vergissing, aanwenden voor de betaling van een andere belastingschuld)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

Administratieve inlichtingen: Inningscentrum, Dienst Voorafbetalingen, North Galaxy, Koning Albert II laan 33, bus 42, 1030 Brussel

28.02.2018 - Vennootschapsrecht (*)

Indien uit het ontwerp van balans, afgesloten per 31 december 2017, blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: toepassing van de procedure voorzien in artikel 633 W.Venn. (voor een NV of Comm. VA) of in artikel 332 W.Venn. (voor een BVBA, met uitzondering van de S-BVBA). Voor de CVBA, wanneer blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het kapitaal: toepassing van de procedure voorzien in artikel 431 W.Venn.

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

05.03.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: betaling van voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2017.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.03.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

09.03.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over februari indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15.03.2018 - Btw

Btw-plichtigen onderworpen aan de forfaitaire regeling: mogelijkheid om vóór 15 maart te opteren voor de normale regeling. De optie moet per aangetekende brief gebeuren en heeft uitwerking op 1 april (art. 5 § 2 KB nr. 2).

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

Gewone btw-plichtigen: vóór 15 maart voor de forfaitaire regeling kiezen (bij vennootschappen geldt dit enkel voor de V.O.F., Comm. V en BVBA) (art. 5 § 2 KB nr. 2).

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

15.03.2018 - Milieu

Grootverbruikers met eigen waterwinning: aangifte indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (zie www.heffingen.be)

15.03.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in februari betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.03.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en betaling van verschuldigde btw voor de verrichtingen van februari.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw maandaangevers en -kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari

20.03.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate.

31.03.2018 - Btw

Btw-plichtigen en leden van een btw-eenheid, m.i.v. de vrijgestelde belastingplichtigen en de landbouwuitbaters (maar niet de toevallige btw-plichtigen noch de btw-plichtigen die enkel vrijgestelde verrichtingen stellen): jaarlijkse btw-listing overmaken (jaaraangifte van de leveringen van goederen en diensten aan btw-plichtigen tijdens het kalenderjaar 2017 indien de jaaromzet 250 EUR overschrijdt) (art. 1 BTW-KB nr. 23). Deze verplichting geldt niet voor ondernemingen die onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vallen en hun klantenlisting een nihil-klantenlisting is.

Administratieve inlichtingen: Elektronisch of bevoegd scanningcentrum

Btw-plichtigen die voor de vrijstellingsregeling hebben gekozen: de in 2017 verwezenlijkte omzet meedelen (art. 4 nieuw BTW-KB nr. 19).

Forfaitaire landbouwers: indiening van de intracommunautaire opgave voor het jaar 2017 (art. 6 BTW-KB nr. 50).

Indiening, in twee exemplaren, van de inventaris van de voorraad bij overgang van de bijzondere landbouwregeling naar de normale regeling wanneer deze plaatsvond op 1 januari 2018 (art. 10 § 2 KB nr. 22).

Administratieve inlichtingen: Lokale btw-controle

31.03.2018 - Wetboek van Successierechten

Aangifte en betaling van de jaarlijkse taks voor collectieve beleggingsinstellingen, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen (art. 161 tot 162/1)

Administratieve inlichtingen: 6e Registratiekantoor Brussel PR BE94 6792 0031 6114

31.03.2018 - Veiligheid - OR - comité PBW

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 4de kwartaal 2017 en jaarinformatie over 2017, uitgezonderd in de vennootschappen waar de termijn bepaald is in functie van de algemene vergadering. Bij ontstentenis van een ondernemingsraad moet een jaarinfo aan het comité PBW of aan de vakbondsafvaardiging worden bezorgd.

Eventueel, de vergadering houden van het comité PBW.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

Twee exemplaren van het jaarverslag over de activiteiten van de dienst IDPB versturen (deze verplichting geldt voor alle ondernemingen).

Administratieve inlichtingen: Administratie voor de arbeidsveiligheid en administratie voor de arbeidshygiëne

31.03.2018 - Groepsverzekeringen

Voor de in 2017 in een onderneming ingevoerde groepsverzekering of pensioenfonds: informatiefiche indienen samen met het origineel van het attest van de verzekeraar

Administratieve inlichtingen: Taxatiedienst waarvan de werkgever afhangt

31.03.2018 - Individuele pensioentoezeggingen

Jaarlijkse mededeling, per categorie van werknemers, van het aantal individuele pensioentoezeggingen en het bewijs dat in de onderneming voor alle werknemers een pensioenstelsel bestaat (formulier WAP - 4)

Administratieve inlichtingen: FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel

31.03.2018 - Investeringsaftrek

Attest investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen en milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling aanvragen.

Administratieve inlichtingen: Regering van het gewest waar de investering werd verricht.

31.03.2018 - Vrijstelling bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek, technologisch potentieel, integrale kwaliteitszorg en uitvoer

Attesten aanvragen voor het bijkomend personeel aangeworven tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2017. De attesten moeten samen met de formulieren 276W1 bij de aangifte worden gevoegd.

31.03.2018 - Wetboek van Successierechten/Vzw, ivzw en private stichtingen

Aangifte van de taks tot vergoeding van de successierechten en betaling van deze taks

Administratieve inlichtingen: Kantoor ontvanger van de successierechten

31.03.2018 - Sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

31.03.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

01.04.2018 - Btw

Indien vóór 15 maart 2018 voor een andere btw-regeling werd gekozen: invoegetreding op 1 april.

Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 1e kwartaal 2018 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

In het buitenland en in de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 1e kwartaal 2018 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt.

De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

05.04.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.04.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.04.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over maart indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

10.04.2018 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 1) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

13.04.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in maart betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

BV ingehouden tijdens het 1ste kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.04.2018 - Btw

- Gemengde btw-plichtigen: bij de aangifte het berekeningsblad met het definitieve verhoudingsgetal voegen en de afgetrokken btw regulariseren.

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van maart.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Kwartaalaangevers: aangifte voor het 1ste kwartaal en betaling van de verschuldigde btw.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maand- of kwartaalopgave van intracommunautaire handelingen. Voor belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van deze opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie).

- Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en betaling van de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal.

Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum

- Creditsaldo - Trimestriële teruggave (basisregeling) Indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

- Invoer - Verlegging van de heffing

Houders van een vergunning: ten laatste op 20 april de vooruitbetaalde belasting herzien en de administratie hiervan per brief op de hoogte brengen (Circ. AOIF 1/2008). Indien het resultaat van de herziening hoger is dan het vooruitbetaalde bedrag, moet het verschil betaald worden. Indien het verschil negatief is, moet het bedrag worden ingevuld in rooster 62 van de periodieke btw-aangifte.

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

- Indienen

a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 1ste kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

b) lijst met kopiefacturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 1ste kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 31/2010).

- Definitief verhoudingsgetal (gemengde btw-plichtigen) van het jaar 2017 wordt vastgesteld uiterlijk op 20 april : berekeningsblad indienen (art. 15 KB nr. 3). Eventueel, de aftrekken verricht in 2017 herzien.

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

20.04.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.04.2018 -

30.04.2018 - RSZ

Een nominatieve staat opmaken voor het 1ste kwartaal.

Administratieve inlichtingen: RSZ

Saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 1ste kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108

Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.

Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector

30.04.2018 - Vakantiegeld van de arbeiders

Betaling van de jaarlijkse bijdrage voor het vakantiegeld.

Administratieve inlichtingen: RSZ

30.04.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen houden van het comité PBW en van de ondernemingsraad.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30.04.2018 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt

Publicatie van een jaarlijks financieel verslag.

Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

04.05.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven: het eerste voorschot voor het 2de kwartaal gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

04.05.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

09.05.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over april indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15.05.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in april betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

22.05.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van april.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

22.05.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

31.05.2018 - Aangifte in de personenbelasting

Belastingplichtigen die niet vrijgesteld zijn van het indienen van een aangifte en die geen formulier hebben ontvangen: een aangifteformulier aanvragen. Dit geldt niet voor de belastingplichtingen vermeld in art. 308, § 3 WIB.

31.05.2018 - Btw

Indien de jaaromzet in 2017 lager was dan 25 000 EUR, aanvraag per aangetekende brief om van de vrijstellingsregling te kunnen genieten (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

31.05.2018 - Taks op het langetermijnsparen

Staat opstellen en alle verzekeringscontracten of spaarrekeningen ondertekenen waarvoor de taks op het langetermijnsparen betaald is in de loop van 2017 (art. 227 uitvoeringsbesluit houdende uitv. Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

31.05.2018 - Taks op levensverzekeringen

Belgische en buitenlandse verzekeraars : een staat opmaken met vermeldingen betreffende alle verzekeringnemers en indienen voor 1 juni van het volgend jaar via het internet (art. 179/3 Wetboek Diverse Rechten en Taksen)

Administratieve inlichtingen: Centrum voor Informatieverwerking (CIV)

31.05.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergaderingen houden van het comité PBW en van de OR.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.05.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.06.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.06.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

08.06.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over mei indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15.06.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in mei betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.06.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en betaling van de verschuldigde btw voor de verrichtingen van mei.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari

20.06.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

30.06.2018 - Verantwoording bedrijfskosten

Commissies, makelaarslonen enz., waarop de BV niet wordt ingehouden: indiening fiche 281.50 en de samenvattende opgave 325.50.

Administratieve inlichtingen: Documentatiecentrum voor de bedrijfsvoorheffing

30.06.2018 - Idem

voor de bedragen betaald aan niet-inwoners.

Administratieve inlichtingen: Centrum Buitenland - Beheer Team 6, Kruidtuinlaan 50, bus 3429, 1000 Brussel

30.06.2018 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad m.b.t. de inlichtingen over het 1ste kwartaal 2018.

Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30.06.2018 - Socialeverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

Betaling van de jaarlijkse bijdrage verschuldigd door de vennootschappen.

Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

30.06.2018 - Educatief verlof

Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die tewerkgesteld zijn buiten het Vlaams Gewest en die educatief verlof genomen hebben tijdens het schooljaar 2016-2017.

30.06.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

30.06.2018 - Vennootschapsbelasting en RPB (*)

Aangifte indienen voor de vennootschappen die hun jaarrekening per 31 december 2017 afsluiten (art. 310 WIB).

Administratieve inlichtingen: Controle der Belastingen

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

30.06.2018 - Vennootschapsrecht

Uiterste datum om de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2017 voor te leggen aan de algemene vergadering (*).

Administratieve inlichtingen: Algemene vergadering

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

Halfjaarlijkse balans en resultatenrekening opstellen voor de commissaris of voor de aandeelhouders die de controlebevoegdheid van de commissaris uitoefenen indien er geen werd benoemd (*).

Administratieve inlichtingen: Commissaris (of aandeelhouders)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

01.07.2018 - Btw

Overgang naar de vrijstellingsregeling indien de omzet in 2017 tot onder de drempel van 25 000 EUR gedaald is, op voorwaarde dat de vrijstelling werd aangevraagd vóór 1 juni 2018 (art. 2, § 2 nieuw BTW-KB nr. 19).

Datum van overgang voor indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 2de kwartaal 2018 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

In het buitenland en in de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 2de kwartaal 2018 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt. De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

05.07.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25% van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.07.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.07.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juni indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

10.07.2018 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 2) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit

13.07.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juni betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden tijdens het 2de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.07.2018 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juni (in beginsel verlengd tot 10 augustus). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Kwartaalaangevers: aangifte (in beginsel verlengd tot 10 augustus) en betaling van de verschuldigde btw (geen uitstel).

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime : deze opgave slechts eenmaal per jaar indienen (tolerantie).

- Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum

- Creditsaldo - Trimestriële teruggave (basisregeling) indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont: het hokje «Aanvraag om terugbetaling» aankruisen (Vak I van de aangifte) om de terugbetaling te verkrijgen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari

- Indienen

a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 2de kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);

b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 2de kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 31/2010).

20.07.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.07.2018 -

20.07.2018 -

31.07.2018 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 2de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: RSZ

Het saldo van de bijdragen verschuldigd voor het 2de kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108

Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.

Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector

31.07.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.07.2018 - Coöperatieve vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA)

Lijst van alle vennoten neerleggen. (art. 373 W. Venn.)

Administratieve inlichtingen: Griffie van de rechtbank van koophandel

31.07.2018 - Vennootschapsrecht (*)

Uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening, de geconsolideerde jaarrekening en de bijkomende inlichtingen (art. 98 en 100 W.Venn.).

Administratieve inlichtingen: Balanscentrale (NBB)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31.07.2018 - Sociale balans (*)

Ondernemingen die niet verplicht zijn een jaarrekening neer te leggen maar wel een sociale balans: sociale balans neerleggen.

Administratieve inlichtingen: Balanscentrale (NBB)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31.07.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

03.08.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

03.08.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.08.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over juli indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

10.08.2018 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juni of van het 2de kwartaal (zomerfaciliteiten).

14.08.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in juli betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.08.2018 - Btw

- Maandaangifte m.b.t. de handelingen van juli (in beginsel verlengd tot 10 september). Btw verschuldigd volgens deze aangifte betalen (geen uitstel).

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20.08.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

31.08.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, de vergaderingen van het comité PBW en van de OR houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.08.2018 - Vennootschapsrecht (*)

Indien uit de halfjaarlijkse balans blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 633 W.Venn. (voor een NV of Comm. VA) of in artikel 332 W.Venn. (voor een BVBA, niet voor de S-BVBA) toepassen. Voor de CVBA, wanneer blijkt dat tengevolge geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het vaste gedeelte van het kapitaal: procedure voorzien in artikel 431 W.Venn. toepassen.

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

31.08.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.09.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.09.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

08.09.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden: PRODCOM-enquête over augustus indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

08.09.2018 - Btw

Aangifte van de verrichtingen van de maand juli (zomerfaciliteiten).

10.09.2018 -

10.09.2018 -

14.09.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in augustus betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.09.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van augustus betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari

20.09.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

28.09.2018 - Veiligheid - OR

Vergadering van de ondernemingsraad houden m.b.t. de inlichtingen over het 2de kwartaal 2018.

Eventueel, vergadering van het comité PBW houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

28.09.2018 - Sociaalverzekeringskas voor zelfstandigen

Betaling van de kwartaalbijdrage.

Administratieve inlichtingen: Sociaalverzekeringsfonds

28.09.2018 - Btw

Uiterste datum voor het indienen van het verzoek om teruggave van de btw betaald in 2017 in een andere lidstaat van de Europese Unie.

28.09.2018 - Educatief verlof

Aanvraag tot terugbetaling voor de werknemers die educatief verlof genomen hebben in de loop van het schooljaar 2017-2018 (de uiterste indieningsdatum is 30 juni 2019).

28.09.2018 - Emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt (*)

Uiterste datum voor de bekendmaking van het halfjaarlijks communiqué over hun bedrijf en hun resultaten.

Administratieve inlichtingen: Overmaken aan één van de persagentschappen

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

01.10.2018 - Btw

Datum van overgang voor de indiening van de periodieke btw-aangifte van kwartaalaangiften naar maandaangiften. Melding aan het btw-controlekantoor uiterlijk de 10e van de maand volgend op het kalenderkwartaal waarin niet meer voldaan is aan de voorwaarden om kwartaalaangiften in te dienen (art. 18 § 3 1e lid KB nr. 1).

In het buitenland en buiten de EU gevestigde btw-plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 4/1988): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek ontstaan is tijdens het 3de kwartaal 2018 (aanvangsdatum van de termijn). De aanvraag moet toekomen vóór het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van de teruggaaf zich heeft voorgedaan

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

In het buitenland en in de EU gevestigde btw- plichtigen (bedoeld in Circ. nr. 20/2009): aanvraag tot terugbetaling van de btw waarvan het recht op aftrek is ontstaan tijdens het 3de kwartaal 2018 en indien het bedrag minstens 400 EUR bedraagt. De aanvraag moet toekomen uiterlijk negen maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de belasting verschuldigd is geworden.

Administratieve inlichtingen: Centraal Btw-Kantoor Buitenlandse Belastingplichtigen (CKBB)

05.10.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 25 % van de bijdragen verschuldigd voor het 3de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.10.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

10.10.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over september indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

10.10.2018 - Voorafbetalingen (*)

Voorafbetalingen (VA 3) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

15.10.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in september betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

BV ingehouden tijdens het 3de kwartaal betalen en de aangifte verzenden door de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

22.10.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van september betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor btw-maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50.000 EUR heeft overschreden in de loop van een van de vorige vier kwartalen).

- Kwartaalaangevers: aangifte en betaling van de verschuldige btw.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maand- of kwartaalopgave van de intracommunautaire handelingen. Voor de belastingplichtigen onderworpen aan het bijzonder landbouwregime: indiening van opgave slechts eenmaal per jaar (tolerantie).

- Vrijgestelde btw-plichtigen met intracommunautaire verwervingen: aangifte opstellen en de btw m.b.t. de verrichtingen van het afgelopen kwartaal betalen.

Administratieve inlichtingen: Scanningcentrum

- Creditsaldo -Trimestriële teruggave (basisregeling): indien de gecumuleerde maandaangifte een creditsaldo van 1 485 EUR of meer vertoont, of indien de kwartaalaangifte een creditsaldo van minstens 615 EUR vertoont, het hokje «Aanvraag om terugbetaling» (Vak I) aankruisen voor terugbetaling ervan.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

- Indienen

a) lijst van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen van nieuwe schepen en vliegtuigen m.b.t. het 3de kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. 12/1993);

b) lijst van facturen m.b.t. intracommunautaire leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor m.b.t. het 3de kwartaal 2018 (art. 3 KB nr. 48; Aanschr. nr. AOIF 30/2003).

- Forfait: herziening als gevolg van de wijzigingen die in de forfaitaire grondslagen van het vorige jaar werden aangebracht (art. 13 2° KB nr. 2).

22.10.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

22.10.2018 -

31.10.2018 - RSZ

Nominatieve staat opmaken voor het 3de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: RSZ

Betaling van het saldo van de bijdragen voor het 3de kwartaal.

Administratieve inlichtingen: PR BE63 6790 2618 1108

Eventueel, de aangifte van het sociaal fonds opstellen en de overeenstemmende bijdrage betalen.

Administratieve inlichtingen: Sociaal fonds van de betrokken sector

31.10.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

31.10.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

05.11.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 30% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.11.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

09.11.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over oktober indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

15.11.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in oktober betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

20.11.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van oktober betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave) : zie 20 februari.

20.11.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

30.11.2018 - Automatische ontspanningstoestellen

Elk jaar stuurt de ontvanger der directe belastingen in de loop van de maand november een bericht 681 naar de personen die als eigenaar van automatische ontspanningstoestellen gekend zijn. In geval van niet-ontvangst : borderel 680 aanvragen met het oog de bestelling van de fiscale kentekens 682.

30.11.2018 - Btw

Optie voor een ander stelsel van periodieke btw-aangiften (maandelijkse of kwartaalaangiften) in te dienen per aangetekende brief. De aanvraag heeft uitwerking op 1 januari 2019.

Administratieve inlichtingen: Btw-controlekantoor

30.11.2018 - Veiligheid - OR

Eventueel, vergadering van het comité PBW en van de OR houden.

Maandverslag voor de dienst voor preventie en bescherming opstellen.

30.11.2018 - Boekhouding

Centraal boek bijwerken.

Inventarisprocedure voorbereiden. (*)

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

30.11.2018 -

05.12.2018 - RSZ

Ondernemingen die voor het voorlaatste kwartaal meer dan 4 000 EUR aan bijdragen hebben aangegeven : een voorschot gelijk aan 35% van de bijdragen verschuldigd voor het 4de kwartaal 2017 betalen.

Administratieve inlichtingen: RSZ PR BE63 6790 2618 1108

05.12.2018 - Onvrijwillige deeltijdse arbeid

Afgifte van het formulier C 131 B "Verklaring van arbeid in een deeltijdse arbeidsregeling".

Administratieve inlichtingen: Betrokken personeelsleden

08.12.2018 - Statistiek

Industriële ondernemingen die het vorig jaar 20 of meer personeelsleden telden of een jaaromzet van minstens 3 928 137 EUR haalden : PRODCOM-enquête over november indienen.

Administratieve inlichtingen: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

13.12.2018 - Btw

Per aangetekende brief aanvraag indienen om vanaf 1 januari 2019 de vrijstellingsregeling te kunnen genieten; bij de aanvraag de omzet van de eerste drie kwartalen opgeven en een raming van de omzet van het vierde kwartaal (art. 2, § 3 nieuw BTW-KB nr. 19).

Administratieve inlichtingen: Plaatselijke btw-controle

13.12.2018 - Vakantie

Bericht uithangen m.b.t. de feestdagen van 2019 en hun eventuele vervanging.

13.12.2018 - Bedrijfsvoorheffing

BV ingehouden in november betalen en de aangifte verzenden, uitgezonderd voor de werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

Werkgevers die jaarlijks minder dan 39 150 EUR aan BV moeten betalen: voorschot betalen gelijk aan de werkelijk verschuldigde BV voor de maanden oktober en november van het lopende jaar.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

14.12.2018 -

14.12.2018 -

14.12.2018 -

20.12.2018 - Btw

- Maandaangevers: aangifte en de verschuldigde btw voor de verrichtingen van november betalen.

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

- Maandaangifte van intracommunautaire handelingen (voor BTW maandaangevers en kwartaalaangevers voor zover het totaalbedrag, per kwartaal van hun vrijgestelde leveringen van goederen de drempel van 50 000 EUR heeft overschreden in de loop van ( een van de ) vorige vier kwartalen.

- Teruggaafsaldo (maandelijkse teruggave): zie 20 februari.

20.12.2018 - Statistiek

INTRASTAT-aangifte (intracommunautaire verrichtingen) indienen.

Administratieve inlichtingen: via de internettoepassing OneGate

20.12.2018 - Voorafbetalingen

(*)

Voorafbetalingen (VA 4) storten om een belastingvermeerdering te vermijden.

Administratieve inlichtingen: Dienst Voorafbetalingen

PR voor natuurlijke personen: BE07 6792 0023 4066

PR voor rechtspersonen: BE20 6792 0023 3056

(*) Datum kan wijzigen wanneer het boekjaar van de onderneming op een ander tijdstip dan 31 december afsluit.

24.12.2018 - Bedrijfsvoorheffing

Vennootschappen die in 2017 meer dan 2 500 000 EUR BV hebben ingehouden : betaling van de gedurende de eerste 15 dagen van december ingehouden BV.

Administratieve inlichtingen: Team inning bedrijfsvoorheffing

24.12.2018 - Btw

Maandaangevers : voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting verschuldigd over de handelingen van 1 tot 20 december of het bedrag verschuldigd voor november (art. 19, § 2 BTW-KB nr. 1).

NvdR: De deadline valt op 24/12, maar gezien dat een zondag is, betekent dit in de praktijk 22/12

Administratieve inlichtingen: PR BE22 6792 0030 0047 Btw-ontvangsten in Brussel

Kwartaalaangevers: voorschot betalen dat, naar keuze, gelijk is aan de belasting die door de belastingplichtige is verschuldigd over de handelingen die hij heeft verricht vanaf 1 oktober tot en met 20 december van het lopende kalenderjaar of het bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting over de handelingen van het derde kwartaal van het lopende kalenderjaar (art. 19, § 1 BTW-KB nr. 1).


print
Himpe, Lisabeth & Co
Coupl'Voie 8
9600 Ronse
T. 055/23 00 40
F. 055/23 00 48
info@himpe.net
Accountantskantoor Himpe & Co
Tulpenlaan 167-169
8540 Deerlijk
T. 056/71 22 01
F. 056/72 83 66
info@himpe.eu
Zoeken